Danh mục
Liên kết website

Những Danh nhân họ Đào là Thành Hoàng ở các Làng quê VIỆT NAM

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
Nguồn tư liệu do Viện Viễn Đông Bác Cổ tổng điều tra năm 1938, Hiện được lưu trữ tại Viện Thông tin Khoa học xã hội – 26 lý Thường Kiệt, Hà Nội.
I. PHÚ THỌ
-9538 làng Đồng Xuân, tổng Tư Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, 1938, 8 trang chữ Việt.
       -Thiên thần Đào Hoa
                                       Q4o18/XVI,25
II. QUÃNG YÊN
             1-10749: làng Hiền Hóa, tổng Hà Sen, huyện Cát Hải,
 tỉnh Quảng Yên, 1928, 6 trang chữ Việt.
                                                       Q4o18/XVI,25
              2-10187: làng Lưu Khê, tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quãng Yên, 1928, trang chữ Việt.
              -Thiên thần Đào Hoa
                                                     Q4o18/XXVII,17
              3- 10195: làng Mai Động, tổng Trúc Động, huyện Yên Hưng, tỉnh Quãng Yên, 1938, 9 trang chư Việt và chư Hán.
            - 8 đạo sắc phong
            - Thiên thần Đào Hoa
                                               Q4o18/XXVII, 24
             III. THANH HÓA
             1-100746: Kẻ Dọc (làng tên nôm), làng Hóa Lộc, tổng Bái Thạch, phủ Hoàng Hóa, Thanh Hóa, 1937, 3 trang chữ Việt và 34 trang chữ Hán
              - 13 đạo sắc phong. 1 thần tích
              - Nhân Thần: Đào Thành
                                                  Q4o1,18/XXIII,23
             2- 10744: làng Hoa Lộc, tông Bái Thạch, phủ Hoàng Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa, 1937, 3 trang chữ Việt và 34 trang chữ Hán
               - 13 đạo sắc. 1 thần tích
               - Nhân Thần: Đào Thành
                                                   Q4o18/XXIII,3
             3- 10800: Dị (làng tên nôm) làng Phủ Lý, tổng Vận Quy, phủ Thiệu Hoa, tỉnh Thanh Hóa, 1937, 3 trang chữ Việt
               - 13 đạo sắc phong. 1 thần tích
               - Nhân Thần: Đào Tiêu (Trạng nguyên)
                                                    Q4o18/XXXII,3
             4- 10801: làng Phủ Lý, tổng Vận Quy, phủ Thiệu Hoa, tỉnh Thanh Hóa, 1937, 3 trang chữ Việt
               - Nhân Thần: Đào Tiêu (Trạng nguyên)
                                                    Q4o18/XXIII,3
             IV. THÁI BÌNH
             1-10988: làng Tổng Tô Đông Hồ, huyện Đông Quan, tỉnh
 Thái Bình,1938, 7 trang chữ Việt và 27 trang chữ Hán
             - 7 đạo sắc phong. 1 thần tính
             -  Nhân thần: Đào Thị Thành
                                                     Q4o18/VIII,42
             2 - 11157: làng Đào Đông, tông vọng Lổ, huyện Phụ Dực,
 Tỉnh Thái Bình, 1938, 34 trang chữ Việt và 102 trang chữ Hán
               - 18 đạo sắc phong. 3 thần tích
               -  Nhân Thần: Đào Tiêu
                                                      Q4o18/VIII,11
             3 - 11167: làng Cần Phán, tổng Đồng Trực, huyện Quynh Côi, tỉnh Thái Bình, 1938, 6 trang chữ Việt
                - Nhân thân: Đào Lang
                                                        Q4o18/VIII,36
               4- 11194:Xa (làng tên nôm) làng Xuân La, tổng Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Côi, tinh Thái Bình, 1938. 6 trang chữ Việt
                 - Nhân thần: Đào Liễu
                                                       Q4o18/VIII
               5- 11195: làng Xuân La, tổng Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Côi, tinh Thái Bình, 1938. 6 trang chữ Việt
                 - Nhân thần: Đào Liễu
                                                       Q4o18/VIII,45
               6 - 1400: Kênh Đông (thôn)làng Trực Nội, tổng Trực Nội,
Phủ thái Ninh, tỉnh Thái Bình,1938, 5 trang chữ Việt
                 - Nhân thần:Đào Qúy Công
                                                       Q4o18/VII,96 (3)
                 7 - 11532: làng Thúy Thượng, tổng Võ Ngoại, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, 1938, 11 trang chữ Việt và 10 trang chư Hán
                  6 đạo sắc phong
                  - Thiên thần;Đào Công Tế
                                                           Q4o18/VIII, 2
                 8 - 11537:Quán (làng tên nôm) làng Dũng Thúy Thượng,
Tông Vô Ngoại, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, 1938, 11 trang chữ Việt và 10 trang chư Hán
                  6 đạo sắc phong
                  - Thiên thần;Đào Công Tế
                                                           Q4o18/VIII, 2
                  9 - 11578: Kim Bôi (thôn) làng Gia Cấp, tổng Cổ Quán,
 phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình, 5 trang chữ Việt và 7 trang chữ Hán
                  14 đạo sắc phong. 1 thần tích
                    - Nhân thần:Đào Cứ Công
                                                            Q4o/VIII, 65
                  10- 11578: làng Gia Cấp, tổng Cổ Quán, phủ Tiên Hưng,
 tỉnh Thái Bính, 5 trang chữ Việt và 27 trang chữ Hán
                   14 đạo sắc phong. 1 thần tích
                    - Nhân thần: Đào Cứ Công
                                                            Q4o/VIII, 65
                  11- 11771: làng Năng Tĩnh, tổng Tân Cư, huyện Tiền
 Hải, tỉnh Thái Bình, 1938, 325 trang chữ Việt
                      -Nhân thần: Đào Đình Tiến
                                                            Q4o18VIII, 63
                     V. YÊN BÁI
                      1- 12837: làng Bách Lẫm, tổng Bách Lẫm, phủ Trấn Yên,
Tĩnh Yên Bái, 1938, 4 trang chữ Việt và 5 trang chữ Hán
                      1 danh mục đạo sắc phong
                      -Nhân thần: Đào Như Hối
                      2- 12861: làng Phú Thọ, tổng Đông Cuông, phủ Trấn
 Yên, tỉnh Yên Bái, 1938, trang chữ Việt và 6 trang chữ Hán
                      6 đạo sắc phong
                      -Nhân thần: Đào Thị Đằm
                      VI.HÀ NỘI
1-     4106: Hàng Quạt (phố) đình Xuân Hiến, TP Ha Nội
 Ha Nội, 1938,3 trang chữ Việt
 -Nhân Thần:Đào Tướng Công
2- 4229: làng Xuân Yên, Yên Nhất (còn gọi Hàng Quạt
 Hạ, phố Huế ngày nay) tổng Thuận Mỹ,huyện Thọ Xương, tỉnh
 Hà Nội,1938, 3 trang chữ Việt
                      -Nhân Thần:Đào Tướng Công
                      VII. HÀ TĨNH
                      Sơn Bàng, phố Châu (Sơn Phố) huyện Hương Sơn, Đức
 Tùng, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh
                      -Nhân thần: Đào Quang Nhiêu, Đào Quang Huy, Đào Tư Khuê
                      VIIIB.PHU YÊN
                      Vùng Lấm (tên nôm) nay la thôn Tan Thạnh, Xuân Đài
Huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên
                       -Nhân thần:Đào Trí
                       VIIC. BÌNH ĐỊNH
                       1.Đình Cự Tài, xa Tùng Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh
 Bình Định.
                       2.Đền thờ tái cự tại Tùng Châu (Quốc đền cho chúa Sai
 cho xây dựng).
                       3.Từ đường tại thôn Tại Hương, Tùng Châu.
                       - Nhân thần: Đào Duy Từ.
                       VIII. HƯNG YÊN
                       1-6009: làng Hoàng Xuyên, tổng Văn Nhuệ, phủ An Thi,
 tỉnh Hưng Yên, 1938, 18 trang chữ Việt va 20 trang chữ Hán
                        -6 đạo sắc phong, 1 thần tích
                        - Nhân thần:Đào Hoa Từ Huệ Công Chúa
                                                          Q4o18/XII,22
                       2 - 6084: làng An Tảo, tông An Tảo, huyện Kim Động,
 tỉnh Hưng Yên, 1938, 4 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp
                       - Nhân thần: Đào Công Trưởng
                                                            Q4o18/XII, 56
                      3 - 6109: làng Bầng Châu, tổng Đức Chiêm, huyện Kim
 Động, tỉnh Hưng Yên, 1938, 6 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp
                       - Nhân thần: Đào Qúy Thị
                                                             Q4o18/XII, 39
                       4.6114: làng Lai Châu, tông Đức Chiêm, huyện Kim
 Động, tỉnh Hưng Yên, 1938, 6 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp
                       - Nhân thần: Đào Qúy Thị
                                                             Q4o18/XII, 39
                       5.6119: làng Mễ Châu, tông Đức Chiêm, huyện Kim
 Động, tỉnh Hưng Yên, 1938, 6 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp
                       - Nhân thần: Đào Qúy Thị
                                                             Q4o18/XII, 39
                       6 - 6125: làng Tiên Châu, tông Đức Chiêm, huyện Kim
 Động, tỉnh Hưng Yên, 1938, 6 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp
                       - Nhân thần: Đào Qúy Thị
                                                             Q4o18/XII, 39
                       7 - 6270: Đồ (làng tên nôm) làng Tân Tranh, tổng Bà Đông, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, 1938,4 trang chữ Việt và 21 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp 20 đạo sắc, thần tích
                       - Nhân thần: Đào Huy Công, Đào Phương Dung
                                                                      18/XII, 20
                       8- 6276: làngTần Thanh, tổng Bà Đông, , huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, 1938,4 trang chữ Việt và 21 trang chữ Hán
                       - Chữ Pháp 20 đạo sắc, thần tích
                       - Nhân thần: Đào Huy Công, Đào Phương Dung
                                                                      18/XII, 20
                       Đào Công Chí thành hoàng làng thôn Đào Xã, xã Bãi
 Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên, đình đươc công nhận là di tích lịch sử văn hóa.
                       IX. KIẾN AN
                       1 - 6661:làng Đồng Gioi, tổng Đông Dự, huyện An Dương,
Tỉnh Kiên An (nay thuộc Hải Phòng) 12 trang chữ Việt và 19 trang chữ Hán.
                       - 24 sắc phong
                       - Nhân thần: Đào Văn Lôi
                                                                  18/X, 16
                       2 - 6668: làng Văn Tra, tổng Đông Dự, huyện An Dương,
Tỉnh Kiên An (nay thuộc Hải Phòng) 9 trang chữ Việt và 4 trang chữ Hán.
                       - 2 sắc phong, 2 danh mục sắc phong.
                       - Nhân thần: Đào Lôi
                                                                       X, 15
                       3 - 6716: làng Dụ Nghĩa, tổng Vụ Nông, huyện An Dương, tỉnh Kiến An, (nay thuộc Hải Phòng)
                       - 7 sắc phong,
                       - Nhân thần: Đào Thiện Tế
                       - Thiên thần:Bạch Hoa Công Chúa.
                       4 - 7020: làng Thanh Hào, tổng Hán Nam, huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiên An, (nay thuôc Hải Phòng) 6 trang chữ Việt và 18 trang chữ Hán.
                       - 8 sắc phong, 1 thần tích
                       - Nhân thần: Đức Công, Đào Uông
                       - Thiên thần: Hồ Hoa, Linh ứng
                                                                      X, 74
                       5 - TÀI HÀO
                        6 trang chữ Việt và 18 trang chữ Hán
                        - 12 sắc phong, 1 thần tích
                        - Nhân thần: Đức Công, Đào Uông, Phạm Công
                        - Thiên thần: Hồ Hoa, Linh ứng
                                                                           X, 80
                        6.Vạn sơn (núi Độc) thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng
                        - Nhân thần: Đào Thị Hương (Bà Đế). Đền Đế Bà Đông Nhạc
 
                        X. NAM ĐỊNH
                        1 - 6944: thôn Đoài, Đông, làng Bảo Ngũ, tông Bảo Ngũ,
 huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, 1 trang chữ Việt và 2 trang chữ Hán.
                        - 1 thần tích
                        - Nhân thần: Đào Vũ Kỳ
                                                               VII, 32
                        2 - 7946: thôn Giap Bà, làng Bảo Ngũ, tông Bảo Ngũ,
 huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, 3 trang chữ Việt và 15 trang chữ Hán
                        - 8 sắc phong, 1 thần tích
                        - Thiên thần, Nhân thần: Đào Thị Nhạ, Ngọc Nữ Quế Anh
                                                                 VII, 30
                        3-8114: lang An Lạc, tông Vân Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh
Nam Định 15 trang chữ Việt và 59 trang chữ Hán
                        -10 sắc phong, 2 thần tích
                        -Nhân thần: Đào Trung Quôc, Trần Xuân Doãn,Trần
Xuân Huy
                       4-8248: Mỹ Dương, tông Mỹ Dương, huyện Ý Yên, tỉnh
 Nam Định 4 trang chữ Việt
                       -5 Nhân thần: Đào Hoa Công Chúa
                       XI, HÀ NAM
1-     3239: làng Bối Thủy, tổng Mai Động, huyện Bình Lục,
 tỉnh Hà Nam, 10 trang chữ Việt
                       - Nhân thần: Đào Hoa Công Chúa
                                                                  Q4o18/VI, 76
                       2-(a) 3288: làng Gòi (Xanh thôn), tổng Ngô Khuê, huyển Bình Lục, tỉnh Hà Nam, 10 trang chữ Việt
                       -Nhân thần: Dương Bảo, (đền ông) Đao Hồng Nương (đên Gòi – bà Cả - đền Mẩu) Đào Nga Nương (đền Bà - bà Hai)
                           (b) Thượng (thôn) làng Trịnh Xã, tổng Ngô Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, 1938, 5 trang chữ Việt
                       -Nhân thần: Đào Tướng Công
                                                                    18/VI, 91-92
                        3-3324: Chánh Bản (thôn) lang Vụ Bản, tổng Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, 1938, 7 trang chữ Việt
                         -Nhân thần: Đào Hoa Công Chúa
                                                                      18/VI, 29
                         4-3572: Vân Chu (làng tên nôm) làng Văn Châu, tổng Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, 1938, 11 trang chữ Việt
                         - Nhân thần: Đào Hoa Công Chúa
                                                                      18/VI, 76
                          4b-Đình làng Nhật Tân, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng,
 Hà Nam. (Bộ văn hoa thông tin cấp bằng di tích).
                             -Nhân thần: Thổ Lệnh, Thạch Lệnh tướng công (hai anh em Đào Trường – Đào Thạch Khanh).
                             5-3840: Nham (thôn) lang Nam Kênh, tông Cẩm Bối,
Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 11 trang chữ Việt
                             -Nhân thần: Đào Hoa Công Chúa
                                                                    18/XI, 17
                             6-4007: làng Đông Vọng, tổng Mỹ Xá, huyện Thanh
 Liêm, tỉnh Hà Nam, 4 trang chữ Việt
                              -Thiên thần: Quế Hoa, Thiên Cương, Hiền Minh
                              -Nhân thần; Đào Hoa
                                                                      18/VI,108
                              7-4014: Sở (làng nôm) Đồng Vọng, tổng Mỹ Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 4 trang chữ Việt
                              -Thiên thần: Quế Hoa, Thiên Cương, Hiền Minh
                              -Nhân thần; Đào Hoa
                                                                      18/VI,108
                              8- 3851: làng Nham Kênh, tổng Cẩm Bối, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 1938 11 trang chữ Việt
                                                                       18/VI, 17
                               XII. HẢI DƯƠNG
                               1-4526: làng Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hai
 Dương, 4 trang chữ Việt và 18 chữ Hán
                                -12 sắc phong
                                -Nhân thần: Đào Công Tạo, Đào Bạch Vân, Đào Hắc Vân, Đào Xích Vân, Đào Thanh Vân, Đào Thanh Vân
                                2-4577:làng Hoàng Gia, tông Vân Thai, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, 4 trang chữ Việt và 12 trang chữ Hán.
                                -5 sắc phong
                                -Nhân thân: Đào Uy
                                                                    IX, 65
                                3-4594: Thôn Phùng Thiện, làng Cự Phạm, tổng Cam
 Lâm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, 4 trang chữ Việt Và
12 trang chữ Hán
                                -3 sắc phong
                                Nhân thần: Đào Tế, Đào Hồng
                                                                      IX, 2
                                4-4938: Trung Hang, (Đồng Hạ) tổng Phí Gia, huyện Kim Thành,tỉnh Hải Dương, 6 trang chữ Việt và 16 trang Hán
                                -11 sắc phong, 1 thần tích
                                -Nhân thần: Đào Nhã
                                                                      IX, 37
                                5-5077: Các làng Đào Cao, Ngọc Tự, Ngọc Bàn, Đại Phong,Tô Vũ La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, 6 trang chữ Việt
                                 -Nhân thần: Đào Công Quảng, Đào Công Mỹ, Đào Công Nhâm
                                                                        IX, 2
                                 6-5081: làng Cúc Phương, tổng Vũ La, phủ Nam Sách,
 tỉnh Hải Dương, 4 tràng chữ Việt
                                 -Nhân thần: Đào Công Hoàng
                                                                       IX, 1
                                7-50084
                                 -Nhân thần: Đào Công Hoàng
                                8- làng Cúc Bồ, tổng Bồ Dương, phủ Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương, 8 trang chữ Việt
                                 -Nhân thân: Đào Hiển, Thiên Cực Đoan Lương
                                                                             IX, 23
                                 9-535: làng Nhân Nhân Lý,tông Xuân Hủ, phủ Ninh Giang,
Tỉnh Hải Dương, 4 trang chữ Việt
                                 -Nhân thần: Đào Công Hoàng
                                                                             IX,32
                                 10-5231: làng Hữu Trung, tổng Xuân Hủ, phủ Ninh Giang,
Tỉnh Hải Dương, 6 trang chữ Việt
                                  -Nhân thần: Đào Tướng Công
                                                                             IX, 35
                                  11-5307: làng Đại Điền, tổng Đại Điền, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, 5 trang chữ Việt
                                  -Nhân thân: Đào Công Dực, Đào Công Quảng
                                                                              IX, 58
                                  12-5437: làng Lan Khoái, tổng Phú Mễ, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, 11 trang chữ
                                     
                                 -
 Nhân thần: Đào Hùng
                                                                              IX, 20
                                  13 – 6119: Làng Tiên Châu, Mễ Châu, tổng Đức Chiêm, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, 6 trang chữ Việt và 2 trang chữ Pháp
-         Nhân thần: Đào Thị Quý
    XIII, 3
-         14 – 6270: làng Tân Tranh, tổng Ba Đông, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Dương, 4 trang chữ Việt, 21 trang chữ Hán, 3 trang chữ Pháp
-         Nhân thần: Đào Huy Công, Đào Phương Dung, Bạch Hoa Nương       
VII, 20
XIII, BẮC NINH
1 – 533: thôn Chu Xá, làng Hạ Tốn, tổng Đa Tốn, huyện Gia Lâm (nay là Hà Nội) 6 trang chữ Việt.
-         Nhân thần: Đào Minh Công
                                       IV, 47
2 – Thôn Cầu Sở, Lê Xá, Đa Tốn, Ngọc Đông, tổng Đa Tốn, huyện Gia Lâm (nay thuộc Hà Nội), 8 trang chữ Việt
-         Nhân thần: Đào Đô, Đào Hiển, Đào Lang
                                VI, 43
3 – Làng Sửi, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm (nay là Hà Nội), 7 trang chữ Việt
-         Nhân thần: Đào Liên Hoa, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan
                                   18/VI,7

Theo Họ Đào Việt Nam
[Trở về] Các tin tức khác
Người họ Đào với kinh thành Cổ Loa
Hội thảo 170 năm sinh Đào Tấn: 'Gian nan là nợ anh hùng phải vay'
Đào Toàn Mân - Đại Sư Vô nhị
Sư Tổ Thiền Sư Tiến sỹ Đào Dương Bật
Đào Cam Mộc - Công thần khai quốc thời Lý
Đào Văn Lôi: Nhân vật lịch sử được phong Thánh gần 1.000 năm trước
Hoàng Thái Hậu Đào Thị
Đào Công Soạn
Lời di huấn của Đại Vương Đào Quang Nhiêu
Đào Duy Từ còn mãi với non sông
Video hoạt động
Liên kết website
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN LẠC HỌ ĐÀO VIỆT NAM 
Chủ tịch danh dự: Đại tướng ĐÀO NGUYỄN QUYẾT - 
Giáo sư ĐÀO NGUYÊN CÁT
Chủ tịch: KTS.TSKH ĐÀO NGỌC NGHIÊM
Trưởng Ban biên tập website: TS ĐÀO XUÂN HƯNG
Hotline: 0946 585 989   -  Email: hodaovietnam@gmail.com  -  Website: www.hodaovietnam.com
Copyright © 2010 Họ Đào Việt Nam
Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software