Banner Top

Tiến sĩ Họ Đào Việt Nam ở Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đào Bảo : TS 1463, h.Phù Vân ph.Thường Tín

Đào Bạt : TS 1463, h.Bình Hà ph.Nam Sách

Đào Cảnh Huống : TS 1478, h.Kim Động ph.Khoái Châu

Đào Công Chính : BN 1661, x.Hội Am h.Vĩnh Lại

Đào Cử : TS 1466, x.Thuần Khang h.Siêu Loại

Đào Duy Doãn : TS 1760, x.Chương Dương h.Thượng Phúc

Đào Hoàng Thực : TS 1697, x.Thượng Trì h.Từ Liêm

Đào Huy Điển : TS 1757, x.Đào Xá h.Đường An. Nhà ở phường Hoè Nhai h.Quảng Đức. Tri huyện, Thị nội văn chức

Đào Khắc Cần : HG 1511, h.Thủy Đường ph.Kinh Môn

Đào Lâm : TS 1478, h.Thiện Tài ph.Thuận An

Đào Như Hổ : TS 1502, x.Triều Đông h.Thượng Phúc

Đào Quốc Hiển : TS 1691, x.Phù Ninh h.Đông Ngạn

Đào Thục Viện : TS 1502, x.Song Khê h.Yên Dũng

Đào Tiến Khang : TS 1478, h.Gia Lâm ph.Thuận An

Đào Trung Hoà : TS 1511, h.Lương Tài ph.Thuận An

Đào Tuấn : TS 1448, h.Chương Đức ph.Ứng Thiên

Đào Tuấn Khanh : TS 1463, h.Thượng Phúc ph.Thường Tín

Đào Tuấn Ngạn : TS 1683, x.Ngọc Cục h.Đường An

Đào Văn Hiển : TS 1463, h.Tứ Kỳ ph.Hạ Hồng

Đào Vũ Hương : TS 1772, x.Đan Luân h.Đường An

Đào Vũ Thường : TS 1746, x.Yên Lũ h.Thanh Lan

Đào Xuân Lan : TS 1736, x.Hà Mi h.Nông Cống

Đào Xuân Vi : TS 1511, h.Thanh Lâm ph.Nam Sách

Đào Xuân Hưng

Theo sách Văn Miếu Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ

Các Tin liên quan